Asmens duomenų tvarkymo politika

Asmens duomenų tvarkymo politika

Šioje Asmens duomenų tvarkymo politikoje (toliau – Politika) pateikiama informacija apie tai, kaip MB „Mėlynas drambliukas“, įmonės kodas 305544603, buveinės adresas Šilo g. 6, Vilkabaliai, LT-21368 Elektrėnai (toliau – Bendrija) tvarko asmens duomenis.

Sąvokos

Šioje Politikoje naudojamos sąvokos:

  • Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).
  • Asmuo – fizinis asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys yra tvarkomi (pvz. Bendrijos klientai, interneto svetainės naudotojai, kt.).
  • Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).
  • Paslaugos – bet kokios Bendrijos teikiamos prekės ir paslaugos.

Kitos Politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Bendrija tvarko Asmens duomenis tik konkrečiais tikslais, vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį ar naudoti pateiktus duomenis Jūsų sutikimu:

  • tiesioginei rinkodarai, klientų patirties vertinimui bei gerinimui;
  • duomenų teikimui kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės akta;
  • Kitais tikslais. Bendrija gali tvarkyti Asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam yra gavusi asmens sutikimą.

Tvarkomų Asmens duomenų kategorijos

Pagrindinės Asmens duomenų kategorijos ir duomenys, kuriuos tvarko Bendrija:

  • Tapatybės duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kt.
  • Kontaktiniai duomenys – adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kt.
  • Mokėjimų duomenys – mokėtinos sumos, pirkimo data, prekės kaina, kiekis, užsakymo data, produkto pavadinimas, kt.
  • Užsakymo vykdymui būtini duomenys – Jūsų įkeltas turinys personalizuojant knygą.
  • Kiti duomenys, kuriuos Bendrija tvarko vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.

Asmens duomenų gavimas

Mes įsipareigojame rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek tai būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. Asmens duomenis mes gauname iš duomenų subjektų. Duomenys tai pat renkami iš svetainės, kurioje Jūs lankotės, įskaitant duomenis išsaugotus svetainės slapukų failuose. Jūsų asmens duomenų valdytojas šiuo atveju yra Bendrija.

Asmens duomenų teikimas

Bendrija, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis verslo partneriams, be kurių negali būti sklandžiai teikiamos Bendrijos paslaugos. Tokiais atvejais Bendrija imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti verslo partneriai tvarkytų teikiamus Asmens duomenis tik tais tikslais, dėl kurių šie buvo teikti, užtikrinant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Duomenų saugojimas

Užtikriname, kad visi Jūsų duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, taikant reikiamas organizacines ir technines priemones skirtas apsaugoti Jūsų duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Bendrija tvarko Asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Asmenų teisės

Asmuo, susisiekęs su Bendrija, turi teisę:

  • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti)
  • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti)
  • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti)
  • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“)
  • reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti)
  • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti)
  • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Jeigu norite atsisakyti naujienlaiškių, tiesiog paspauskite atitinkamą nuorodą gautame laiške. Teikti rašytinio prašymo nebūtina. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, turite teisę pateikti raštu el. pašto adresu: info@melynasdrambliukas.lt.

Mes galime paprašyti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, kad galėtume Jus tinkamai identifikuoti.

Patvirtinus Jūsų tapatybę, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ar nurodymo raštu pateikimo dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar argumentuotai atsisakysim juos atlikti.