Asmens duomenų tvarkymo politika

Asmens duomenų tvarkymo politika

Šioje Asmens duomenų tvarkymo politikoje (toliau – Politika) pateikiama informacija apie tai, kaip MB „Mėlynas drambliukas“, įmonės kodas 305544603, buveinės adresas Šilo g. 6, 21368 Vilkabalių k., Vievio sen. (toliau – Bendrija) tvarko asmens duomenis.

Sąvokos

Politikoje vartojamos sąvokos:

 • Asmuo – fizinis asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys yra tvarkomi (pvz. Bendrijos klientai, interneto svetainės naudotojai, kt.);
 • Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.);
 • Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.);
 • Paslaugos – bet kokios Bendrijos teikiamos prekės ir paslaugos.

Kitos Politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kt.).

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Bendrija tvarko Asmens duomenis tik konkrečiais tikslais, vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais – siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį ar naudoti pateiktus duomenis Jūsų sutikimu:

 • tiesioginei rinkodarai, klientų patirties vertinimui bei gerinimui;
 • duomenų teikimui kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai;
 • kitais tikslais (Bendrija gali tvarkyti Asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam yra gavusi asmens sutikimą).

Tvarkomų Asmens duomenų kategorijos

Pagrindinės Asmens duomenų kategorijos ir duomenys, kuriuos tvarko Bendrija:

 • tapatybės duomenys – vardas, pavardė, kt.;
 • kontaktiniai duomenys – adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kt.;
 • mokėjimų duomenys – mokėtinos sumos, pirkimo data, prekės kaina, kiekis, produkto pavadinimas, kt.;
 • užsakymo vykdymui būtini duomenys – kliento įkeltas turinys, skirtas knygos personalizavimui (vaiko vardas, nuotrauka ir kt.);
 • kiti duomenys, kuriuos Bendrija tvarko vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.

Asmens duomenų gavimas

Bendrija įsipareigoja rinkti ir tvarkyti Asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek tai būtina konkrečiam apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. Asmens duomenis gaunami iš duomenų subjektų. Duomenys tai pat renkami iš svetainės, kurioje Jūs lankotės, įskaitant duomenis, išsaugotus svetainės slapukų failuose. Jūsų Asmens duomenų valdytojas šiuo atveju yra Bendrija.

Asmens duomenų teikimas kitiems asmenims

Bendrija, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis verslo partneriams (pvz., kurjeriams), be kurių negali būti sklandžiai teikiamos Bendrijos paslaugos. Tokiais atvejais Bendrija imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti verslo partneriai tvarkytų teikiamus Asmens duomenis tik tais tikslais, dėl kurių šie buvo teikti, užtikrinant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Duomenų saugojimas

Užtikriname, kad visi Jūsų duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, taikant reikiamas organizacines ir technines priemones skirtas apsaugoti Jūsų duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Bendrija tvarko Asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Asmenų teisės

Asmuo, susisiekęs su Bendrija, turi teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.;

Jeigu norite atsisakyti naujienlaiškių, tiesiog paspauskite atitinkamą nuorodą gautame laiške. Teikti rašytinio prašymo nebūtina. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, turite teisę pateikti raštu el. pašto adresu info@melynasdrambliukas.lt. Bendrija gali paprašyti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, kad galėtų Jus tinkamai identifikuoti. Patvirtinę Jūsų tapatybę, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ar nurodymo raštu pateikimo dienos pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar argumentuotai atsisakysim juos atlikti.